Dikkat - JavaScript kapalı, Tarayıcınızın JavaScript ayarlarını kontrol edin. Tarayıcı ayarlarından JavaScript durumunu aktifleştirmeniz gerekli

KVKK

SBUY TİCARET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Sbuy Ticaret (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.

Sbuy Ticaret , KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, kişisel finansal veriler, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, 

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

 

Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

 

İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi, 

 

Sbuy Ticaret

anlamlarına gelmektedir.

 

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Veri Sorumlusu  : Sbuy Ticaret

İrtibat Kişisi   : Sbuy Ticaret

 

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Danışanlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, işbirliği içinde ya da ilişkide olduğumuz banka, kurum ve firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Sbuy Ticaret tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

4.1. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz; 

i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,  ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,  iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için, iv. ii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir. 

4.2. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

i. Şirketimizin kuruluş amacı olan ve Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin iş birimlerimiz tarafından sürdürülebilmesi, ii. Danışanlarımız ile iletişimin sağlanması iii. Danışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik programların hazırlanması ve uygulanması iv. Şirketimizin değerlendirme/şikayet yönetimi, hukuki uyum, iç denetim, analiz ve sair diğer süreçlerinin yürütülmesi, v. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, vi. Şirketimizin kendini yenileme, iyileştirme, büyüme, yatırım çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi, vii. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi yürütülebilmesi, viii. Şirketimizin iç işleyişindeki insan kaynakları süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi, ix. Şirketimizin Bilgi Teknolojileri kapsamındaki zorunlu ve ihtiyari çalışmalarının devam ettirilmesi, x. Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan  özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir. 

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. 

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde, 

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; KVKK'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile, KVKK'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde, sbuy@mail.co.uk adresine www.sbuyonline.com adresinde bulunan KVKK formunu doldurup tarayarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;  

i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,  ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması, iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi, iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması, v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,

 gerekmektedir. 

 

7.2. Başvurunuz en kısa sürede, her halükarda en geç 30 gün içinde, sonuçlandırılacaktır.

7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.

KVKK’nun 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

8. KVKK’nun 5. maddesinde Sbuy Ticaret’in “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.

9. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

Aydınlatma Metni ..../..../....... tarihinde yürürlüğe girmiştir ve www.sbuyonline.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır..

Sbuy Ticaret


Yükleniyor...